Základy plavby

Řízení lodě

Na většině rekreačních lodí a hausbótů se setkáte s podobně uspořádaným pultem řízení.

Kormidelním kolem měníte směr plavby a pomocí řadičky určujete směr vpřed nebo vzad.

Řadička má tři polohy: neutrál (základní poloha), směr vpřed a směr vzad. Posunem páky směrem vpřed, řadíte rychlost a přidáváte plyn. Posunem směrem vzad, řadíte zpětný chod a přidáváte plyn.

Lodě jsou vybaveny závěsnými motory, které nevyžadují žádnou vaši péči, ale občas je vhodné je během plavby pohledem zkontrolovat.

Plavební dráha

Červená bóje – pravá strana plavební dráhy

Červená bóje – pravá strana plavební dráhy

Žlutá bóje – zakázaná vodní plocha pro plavbu (prostor pro koupání, vodní lyžování atd)

Zelená bóje – levá strana plavební dráhy

Zelená bóje – levá strana plavební dráhy

Na řekách a jezerech je plavební dráha vyznačena barevnými signálními znaky – bóje, plovatky nebo znaky na břehu.

Pravidla:
• loď plující po proudu musí mít zelené signální znaky na své levé straně a červené na své pravé straně;
• loď plující proti proudu musí mít červené znaky na své levé straně a zelené na své pravé straně;
• za signální znaky na vodě nikdy neplujte – držte se v dráze, kterou vám určují signální znaky;
• určení směru po proudu (od pramene řeky k moři) platí i na přehradních nádržích.

Značení mostů

Proplutí zakázáno

Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (proplouvejte mezi těmito znaky)

Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru zakázáno)

Doporučené proplouvání v obou směrech

Vyhýbání motorových lodí – pravidlo pravé ruky

Většina ukázek plavebních situací, ostatní texty a obrázky jsou převzaté z Plavebního průvodce pro Labe a Vltavu Ředitelství vodních cest.

Na řekách a v plavebních drahách plujte vždy vpravo, nikoliv však těsně u břehů.

Motorové lodě se vždy vyhýbají vpravo a míjejí levobokem.

Při křižování motorových lodí, nebo plavbě na souběžném směru, má přednost loď plující vpravo.

Buďte ohleduplní a dodržujte dostatečný odstup. Plachetnice plující za pomoci plachet či veslice mají při křížení vždy přednost. Nechejte je proplout a neberte jim vítr.

Vždy dávejte přednost velkým lodím, nekřižujte před nimi ani neprojíždějte těsně za nimi. Je vhodnější počkat a dát větší lodi dostatečný prostor.

Pokud velká loď na svém pravoboku vyvěsí světle modrou vlajku či tabuli a rozsvítí bílé blikavé světlo, určuje tím, že se budete míjet opačně, tj. pravoboky.

Připlouvání s lodí k molu

Zpomalte na minimální rychlost, kormidlo otočte maximálně vpravo a dejte krátce více plynu – začne se otáčet. Přibližte příď co nejvíce k místu přistání.

Kormidlo lodě otočte maximálně vlevo a dejte krátce více plynu – chod vpřed a loď se začne srovnávat se břehem.

S kormidlem maximálně otočeným vlevo dokončete v klidu manévr. Člen posádky může pomoci s přitažením lodi za lano na přídi.

Po připlutí k molu, uvažte loď alespoň na dvě lana, která musí být vedena opačnými směry. Pokud budou stejně, loď se bude na délce lan volně pohybovat. Nejlepší je mít loď uvázanou alespoň na třech lanech. K uvazování lodě nikdy nepoužívejte stromy, žebříky, piloty, zábradlí atd.

Odplouvání s lodí od mola

S pomocí člena posádky uvolněte úvazná lana a příď lodě odražte od mola, nebo krátce stisknete dokormidlovací zařízení.

Kontrolujte záď lodě aby nedošlo k nárazu do mola. Při správném směru lodě zařaďte rychlost vpřed a pomalu odplouvejte.

Vázání lodí

Lana na palubě mějte vždy v pořádku. Nikdy nesmíte lano při plavbě táhnout podél lodi.

Při vázání používejte mezery a průchody v zábradlí, nebo volný prostor okolo lodních vazáků.

Pokud lano prochází přes nebo okolo zábradlí, může dojít k jeho poškození.

Jaké používat uzly

Otáčení s lodí v  úžinách a plavebních kanálech

Zpomalte loď na minimální rychlost, kormidlo otočte maximálně vlevo, přidejte krátce plyn směrem vpřed a vyřaďte.

Po vyřazení plynu se loď začne pomalu stáčet. Kontrolujte při manévru dostatečný prostoru za zádí lodě.

Manévr popsaný v předchozí části podle potřeby i několikrát opakujte, dokud se loď nestočí do požadovaného směru.

Plavební znaky

Ukázka základních znaků vám pomůže hned po nalodění se lépe orientovat a porozumět dění kolem vás. Znaků pro rekreační plavbu existuje sice více, ale ne se všemi se během plavby setkáte.