Ochrana osobních údajů

Chránit vaše osobní údaje považujeme za běžnou lidskou slušnost a můžete si být naprosto jistí, že bychom si nikdy nedovolili je jakýmkoliv způsobem zneužít. Údaje zákazníků shromažďujeme pouze v nejmenším možném rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení objednávky, či případnou reklamaci.

Správce osobních údajů 

Jméno a příjmení: Roman Procházka

Sídlo: Třída Maršála Malinovského 1133, 686 01, Uherské Hradiště

IČ: 48500526

DIČ: CZ6509180073

Telefon: +420 776 811 430

E-mail: info@pobytovelode.cz

Kontaktní adresa: Třída Maršála Malinovského 1133, 686 01, Uherské Hradiště

Rozsah zpracovávaní osobních údajů
Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze v minimálním rozsahu a po dobu nutnou ke splnění účelu zpracování, nebo po dobu uvedenou u účelu zpracování. Správce nezpracovává zvláštní (citlivé) kategorie osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je

Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

Abychom vám mohli vyřídit objednávku a zajistit vyřešení vašich případných požadavků, evidujeme o vás po nezbytně nutnou dobu:

jméno, příjmení

telefonní kontakt

e-mail

adresu bydliště (pokud je to nutné pro dokončení objednávky)

číslo bankovního účtu ze kterého jsme obdrželi platbu

Doba uchování osobních údajů

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:

  • Yachtboom CZ s.r.o. IČO: 01488902, sídlem České Budějovice, Husova třída 1847/5, PSČ 37001
  • Michal Šperger, IČO: 12367516, sídlem Protifašistických bojovníků 110, Příbram IX, PSČ 261 01
  • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU, nebo mezinárodní organizaci. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným osobním údajům subjektů údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Vaše práva v související s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte níže uvedená práva jakožto subjekt údajů. Všechny informace vám jakožto správce velmi rádi sdělíme, svůj požadavek napište na e-mail: info@pobytovelode.cz.

Máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR)
  • správce nemusí údaje vymazat, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo výkon a obhajobu právních nároků.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: hesla, zabezpečený operační systém – šifrování a aktualizovaný antivirový program.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené a proškolené osoby.

Podmínky cookies

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli analyzovat provoz na webu. Všechny údaje jsou anonymizované.

Souhlas s podmínkami

Odesláním objednávky, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2018